1
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák Gürtler Szilvia e.v. mint
szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett MannaCoach weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a www.mannacoach.com
weboldalon – a Szolgáltató által – tett ajánlattételre való felhívásokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra,
ezen belül könyvekre, rendezvényekre, oktatásokra. A honlapon közölt információk nem minősülnek a
Szolgáltató részéről ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések, szolgáltatásra való
feliratkozások esetén a Felhasználó minősül ajánlattevőnek. Felhasználó a „Megrendel” gombra kattintással kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek tekinti és nyilatkozata – Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A Felhasználót az ajánlati kötöttség 72 órás időtartamban köti. Amennyiben Szolgáltató az ajánlatát 72 órán belül nem igazolja vissza, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. Szolgáltató visszaigazolása a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. A szerződés a felek között a Szolgáltatónak – az ajánlati kötöttség fenti időtartamán belül – a Felhasználó ajánlatára tett elfogadó nyilatkozatával, visszaigazolásával jön létre. (továbbiakban „Felhasználó”, „Jelentkező”, „Résztvevő”, „Megrendelő”, „Fogyasztó” vagy „Ügyfél”.)

A szerződéskötés és levelezés nyelve magyar. A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt
szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató weboldal megnevezése: www.mannacoach.com
A szolgáltató neve: Gürtler Szilvia e.v.
A szolgáltató székhelye: 18, Triq il-Watar, Ta’Xbiex, Malta
Adószáma: MT 2491-9212

A szolgáltató elérhetősége, az azokat igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: hello@mannacoach.com
Telefonszáma: +36 30 821 5283

Szolgáltató kijelenti és Ügyfél elfogadja, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében Szolgáltató nevében
eljár és kapcsolattartói és adatkezelői jogkörökkel rendelkezik.

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, a webshop
impresszumban foglalt szolgáltatójának működésével egyetért, azt Szolgáltató Félként elfogadja. Jelen
ÁSZF hatálya kizárólag a www.mannacoach.com webshopra és azon listázott ajánlatokra terjed ki.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (a továbbiakban: Szjt.) 1.§ (1) bekezdése értelmében a weboldal
szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdéséből kifolyólag tilos a weboldalon található grafikai, képi és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden jogot Gürtler Szilvia e.v. fenntartja, és szükség esetén akár
bírósági úton is érvényesíti. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire és social media megjelenésekre. A weboldalról vagy annak adatbázisából bármely anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Gürtler Szilvia. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér és kártérítés illeti meg.

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles. A webshop ingó és online formában rendelkezésre álló termékekkel rendelkezik: kurzusok, e-bookok, letölthető videó és hanganyagok. A webshop termékein túlmenően, egyedi kérés alapján, előzetes megbeszélés és árkalkuláció alapján fogad el Szolgáltató megrendelést egyéb ingó és online termékekre.

A honlapon a megvásárolható termékek és igénybe vehető szolgáltatások lényeges tulajdonságairól a Kirakat leírásokban ad Szolgáltató tájékoztatást. A honlapon közzétett termékekkel (pl. e-book, tanácsadás, oktatás, minikurzus, kurzus) kapcsolatos szerzői jogot Gürtler Szilvia fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.

A Szolgáltató meghatározott tartalmú konzultációkat és oktatásokat is tart, melyekre a szolgáltatási szerződés vonatkozik. Minden eseményre csak az esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – eseményekként eltérhetnek egymástól.

A szolgáltatások körét a webshop tartalmazza: személyes és online tanácsadás, személyes és online egyéni és csoportos oktatások https://mannacoach.com/kirakat/ Ez a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés, aminek alapján a Szolgáltató köteles a szerződésben meghatározott személyes részvételt igénylő szolgáltatást nyújtani a kikötött későbbi időpontban. A szerződés a szolgáltatás nyújtására vonatkozó időpont kölcsönös elfogadása és a Szolgáltató általi visszaigazolás megtörténtével jön létre. Szolgáltató kifejezetten közli, hogy szolgáltatása nem egészségügyi, nem pszichoterápiás, nem pszichológiai vagy egyéb terápiás gyógyítás és/vagy tanácsadás, Megrendelő ezt megrendelésével kifejezetten elfogadja.

A weboldalon elérhető személyes szolgáltatások időnként olyan előadásokat, egyéb rendezvényeket és
eseményeket tartalmazhatnak, melyek közül néhány online közvetítésben, letölthető formátumban, vagy
online megtekinthető formátumban is díj ellenében megrendelhetőek és/vagy díjmentesen megtekinthetőek.

Ajándékutalványra a Szolgáltató és a Megrendelő közötti vonatkozó szerződés határozott időre jön létre,
időtartama az ajándékutalvány érvényességének vagy felhasználásának (a korábbi időpontig) időpontjáig tart.

A weboldalon keresztül történő ajándékutalvány vásárlásra esetén a Megrendelőnek meg kell adnia a
szükséges adatokat, melyekről telefonon és/vagy levélben tájékoztatást nyújtunk.

A megvásárolt ajándékutalványok 1 évig érvényesek, mely egyben a szolgáltatás beváltására foglalt időpont a vásárlástól számítva. A szolgáltatást igénybe vevő személy köteles az ajándékutalvány megvásárlásához képest 1 hónapon belül felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval időpont-egyeztetés céljából. 3 hónapon túl bejelentett felhasználási igény nem érvényesíthető, az ajándékutalvány hatályát veszti.

Az ajándékutalvány az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések elfogadása mellett harmadik személyre átruházható, azonban vissza nem váltható és nem váltható készpénzre. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ajándékutalvány vásárlásának lehetőségét időszakosan, vagy hosszútávon megszüntesse, vagy korlátozza, egyedi kéréseket teljesítsen vagy visszautasítson.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba
lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony tartalmát mind a megvásárolható online, mind ingó
termékek, mind a tanácsadásra és oktatásokra vonatkozóan a jelen ÁSZF és az egyedi szolgáltatási szerződés együttesen határozzák meg, a hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a
szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget,
egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személy jogait vagy a
jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a honlapon nincs moderáció.

A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A honlapon megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Szolgáltató kizárja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított vagy publikált
anyagokért, melyekhez a Szolgáltató honlapja kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

A Szolgáltató nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.

Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót, hogy csatlakozzon a weboldalra, ott
megrendelést adjon le.
– Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy
az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és
úgynevezett férgek ellen.

Felhasználónak a megrendelés során lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. Felhasználó
felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Felhasználó által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra, hozzáférhetővé tételre a termék, szolgáltatás. Felhasználó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a Felhasználó hibás adatbeviteléből, pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatok alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének meghiúsulását eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Fogyasztó jelszava illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására,
bejelentkezés után, az Adatmódosítás menüpontban van lehetőség.

Szolgáltató a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, egyéb problémáért felelősség nem terheli.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termékleírások, termékinformációk, fotók és árak tájékoztató jellegűek. Az esetlegesen előforduló elírásokért, hibákért, adatok, fotók felcseréléséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a vásárlók és érdeklődők felé.

Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés állandó, vagy szünetmentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető leírások, információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, az oldalak időlegesen használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem tartozik felelősségek a termékek, szolgáltatások nem megfelelő alkalmazásából, használatából eredő következményekért. Szolgáltató továbbá nem tartozik felelősséggel a tőle vásárolt termék nem jogszerű használatáért.

Megrendelő tudatában van annak, és elfogadja, hogy Szolgáltató az általa adott írásbeli és szóbeli tanácsokat szakmai körültekintéssel, egyedi szakmai koncepció szerint adja.

Felhasználó a termékeket saját felelősségre használja, a szolgáltatásokat saját felelősséggel veszi igénybe. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználónál a termék használata, szolgáltatás
igénybevétele során jelentkező következménykárokért (így különösen testi sérülésekért, vagyoni, illetve nem vagyoni károkért stb.). Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató tevékenysége tanácsadás, annak sem gyógyító, sem pszichológiai tartalma nincs.

Amennyiben a Megrendelő igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikét, azonban
nem a weboldalon keresztül rendeli meg azokat, elismeri, hogy a weboldalon elérhető hatályos ÁSZF
rendelkezéseinek tartalmával tisztában van, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Felek rögzítik, hogy szerződésüknek része a szerződéskötést megelőző levelezésük, az ASZF megküldése emailben és annak Megrendelő általi kifejezett elfogadása email visszaigazolásban vagy a szerződésbe építetten.

Megrendelő, illetve a szolgáltatást igénybe vevő személy köteles előzetesen, írásban tájékoztatni a Szolgáltatót mindazokról a feltételekről és körülményekről, melyek a Szolgáltató teljesítését befolyásolhatják. A tájékoztatás elmaradása esetén az abból eredő károk megtérítésére köteles.

A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatás díját a Szolgáltató által kiállított számla ellenében
megfizetni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelés beérkezését követően a Megrendelőtől
időpont foglalási díjat kérjen. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a tanácsadáson róla készült képeket, illetve bármely időpontban a Szolgáltató részére megküldött köszönetnyilvánítását, véleményét referenciaként, marketing céllal felhasználja. A képeket oktató kiadványaiban, személyes oktatásain, a webshopban és más choachinggal kapcsolatos weboldalain, vagy a szociális médiában anonim módon vagy a Megrendelő keresztnevével közzétegye. A Megrendelő ezen pontban engedélyezi a Szolgáltató számára a tanácsadáson készült fényképek utólagos szerkesztését, módosítását mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Megrendelő számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az
eredeti fényképhez képest. A Szolgáltató egyéb adatok közzétételére nem jogosult.

Megrendelő vállalja, hogy kereskedelmi célú kampányokban, a széles nyilvánosság előtt publikálandó képek esetén (sajtótájékoztató, plakát, hirdetés), a Megrendelő beleegyezését kikéri és Megrendelő ez irányú kérését betartja.

A szolgáltatások részét képező írásos dokumentumok pdf és/vagy jpg formátumban kerülnek a Megrendelő részére átadásra, a szolgáltatás igénybevétele után. Az átadott dokumentumok nem használhatók fel szabadon, a Megrendelő által kizárólag magáncélra, saját okulására használhatók fel. A Szolgáltatót illeti meg az ezekre vonatkozó szerzői jog, ennek megfelelően jogosulatlan felhasználásnak minősül különösen azok többszörözése, terjesztése, nyilvánossá tétele, oktatási vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

A vonatkozó szerzői jog megilleti Szolgáltatót a személyes konzultációk és oktatások során Megrendelő/résztvevő által készített és az eseménnyel kapcsolatba hozható minden felvételre,
munkaanyagokra, jegyzetekre, adott vázlatokra, és ezek felhasználására, így jogosulatlan felhasználásnak
minősül azok többszörözése, terjesztése, nyilvánossá tétele, oktatási vagy kereskedelmi célra történő
felhasználása. A Megrendelő/résztvevő tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szerzői jog általa történő
megsértéséből, de harmadik Felek által okozott kárért is felelős. Az ettől eltérő, a tiltó rendelkezéseket részben vagy egészében feloldó engedélyeket – Résztvevő kifejezett kérésére – kizárólag Szolgáltató adhatja meg írásban, mellyel korlátozottan hozzájárul az írásos dokumentumok vagy képek felhasználásához.

Az online rendelhető online és ingó termékek fizetése automatikusan, a webshopon keresztül történik PayPal
vagy online bankkártyás fizetéssel.

Online bankkártyás fizetés esetén a /Pay Pal Online Fizetési Rendszer szolgáltatást használja Szolgáltató, ahol a Megrendelő ezen a rendszeren keresztül adja meg a bankkártya adatokat, az közvetlenül Szolgáltatónál nem kerül tárolásra és ahhoz nincsen hozzáférése a Szolgáltatónak. Bankkártyás fizetés esetén az összeg a Szolgáltató számláján történő jóváírásától számított legkésőbb72 órán belül állítja ki a Szolgáltató a számlát és küldi el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre.

A Megrendelő elfogadja, hogy az üzemeltetett cég által üzemeltetett elfogadóhely felhasználói adatbázisában tárolt bármely, a megrendelés során megadott adat a Megrendelő által átadásra kerüljön a PayPal, mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, Felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás és a tranzakciók visszaigazolása.

Egyéb szolgáltatás (konzultáció, mentorprogram, kurzus, utazás) esetén a fizetés átutalással történik; a
megrendeléssel egyidőben meghatározott összegű előleg átutalással történő fizetésére köteles Megrendelő. Az előleg összegéről az egyes események ismertetőjében található pontos leírás. Ezen összeg magában foglalja az oktatás előkészítésének, a terem bérlésének, illetve az oktató utazásának költségeit. A megrendelés a fenti összeg megfizetésével érvényes, melynek megtörténtét és a megrendelés érvényességét Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött külön visszaigazoló e-mailben igazolja Megrendelő felé az előleg megfizetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül, előlegszámlával igazolva azt. A fennmaradó összeg megfizetésére a kurzus kezdetén, készpénzben, végszámla ellenében kerül sor, melybe beszámításra kerül az előlegként megfizetett összeg. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatást annak megkezdését megelőző 10 napon belül mondja le, 200 euró előleg bánatpénz címén Szolgáltatót illeti és azt nem köteles Megrendelő részére visszatéríteni.

Az elektronikus számlákat a magyar adózási előírásoknak megfelelően, a szolgáltatás, vevő és szolgáltató
adatainak feltüntetésével, pdf formátumban bocsájtja ki Szolgáltató, azok megjeleníthetők pl. az Adobe
Reader szoftver használatával. Felek kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, igazolják a másik fél felé,
hogy az elektronikus számla kiállítása, kezelése és tárolásának feltételeivel tisztában vannak és azokat a
jogszabályi követelményeknek megfelelően kezelik.

SZERZŐDÉSTŐL ELÁLLÁS
A Megrendelő a szerződéstől bármikor indokolás nélkül jogosult elállni, köteles azonban a Szolgáltató kárát vagy a kikötött bánatpénzt megtéríteni.

A Szolgáltató alapelve, hogy a Megrendelő érdekében a személyes szolgáltatások lemondhatóak és áttehetőek legyenek másik időpontra a Felek közös érdekét szem előtt tartva. Azonban a személyes szolgáltatások – megkezdésük előtti 10 nap felett -, kizárólag egyedileg mérlegelve, Szolgáltatóval egyeztetett módon és időkeretben, díj ellenében vagy díjmentesen tehetőek át másik időpontra.

A Szolgáltató arra nézve nem vállal garanciát, hogy a Megrendelő által kiválasztott és lemondott. Megrendelő hibájából elmaradt személyes szolgáltatás záros határidőn belül vagy azonos tartalommal még elérhető.
Szolgáltató kizárólag a fenti pont szerinti, a személyes szolgáltatások megkezdése előtti 10 nap feletti
lemondás esetén vállalja, hogy a befizetett előlegeket írásos megegyezés alapján más, azonban kifejezetten hasonló személyes szolgáltatásokba beszámítja. A befizetett díj Szolgáltató semmilyen más ajánlatába, így online vagy dologi termék árába ill. ajándékutalványba nem számítható be.

A Szolgáltató személyes részvételét igénylő szolgáltatások – konzultációk, oktatások – megkezdése előtt 10 napon belül a személyes szolgáltatás a teljes előleg elvesztése fejében (bánatpénz) mondható le.
A meg nem jelenés a megrendelt és Megrendelő részére visszaigazolt személyes szolgáltatáson egyenértékű a 10 napon belüli lemondással és a teljes előleg (bánatpénz) elvesztésével jár. A bizonyítottan a személyes szolgáltatás érdekében megvalósított beruházások, költségek – pl. utazási költség – és további felekkel történt szerződéskötésekből – pl. terembérlet – eredő károkért ebben az esetben a Megrendelő kártérítései kötelezettséggel tartozik, melyet Szolgáltató jogosult érvényesíteni.
Amennyiben a Szolgáltató bármely okból az előre egyeztetett időpontban a szolgáltatás nyújtására nem képes, köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni arról és lehetőség szerinti legkorábbi időpontot felajánlani a szolgáltatás igénybevételére. A Szolgáltató általi időpontlemondásból fakadóan Szolgáltató a Megrendelő által fizetett ellenérték (előleg) visszafizetésére köteles, ezen túlmenően Megrendelő Szolgáltatóval szemben igényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében felekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § m) pontja vonatkozik, mely szerint a megvásárolt e-bookok, minikurzusok, kurzusok letöltését követően az elállási jog érvényesítésére, illetve az e-bookok, minikurzusok, kurzusok visszaadására nincsen mód, tekintettel arra, hogy azok letöltés után a Vásárló tulajdonába kerülnek.

A mannacoach.com webshopban értékesített e-bookok nem tárgyi adathordozón nyújtott online termékek.

Tekintettel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet 29. § m) pontjában foglaltakra az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó egyidejűleg beleegyezését adja és nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát. Szolgáltató ezen digitális tartalmakat (e-bookokat, minikurzusokat, kurzusokat) kizárólag úgy bocsátja Felhasználó rendelkezésére és kezdi meg a teljesítést, ha a Felhasználó ennek ismeretében előzetes beleegyezését adta.

ADATKEZELÉS
Személyes adatokat a Szolgáltató csak a hatályos Európai Uniós törvényeknek megfelelően gyűjt és kezel a külön adatvédelmi szabályzatnak megfelelően és szerint.
Szolgáltató DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küld, azonban rendszerüzenetet anélkül is küldhet. Az adatokat a Szolgáltató a lehető legbiztonságosabban tárolja. Harmadik félnek személyes adatokat csak
hozzájárulással ad át. Szolgáltató bárkinek felvilágosítást ad a róla tárolt adatokról,  Felhasználó/Megrendelő az adatok törlését bármikor kérheti az elérhetőségeinken. Az adatok törlése a regisztráció törlésével azonnal megtörténik.

Az Ügyfél személyes adatait Szolgáltató kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezeli, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő
munkatársa, Szalai Dorina kezeli, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A vásárláshoz és kapcsolattartáshoz alábbi személyes adatok megadása szükséges: Jelszó, vezeték-és
keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, a vásárlás/regisztráció
időpontja/IP cím.
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai: Sybell Informatika Kft, 1158
Budapest, Késmárk u. 7.b., info@sybell.hu.

Az adatkezelésben érintettek köre: A webshop weboldalon regisztráltak/vásárlók. Ügyfél a regisztráció,
webshop böngészés és vásárlás megkezdésével tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a
szolgáltatás nyújtása céljából kezelje azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a
weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése hozzátartozik a webshop
marketingtevékenységéhez. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és
jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.

Ez a webshop a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző
szolgáltatása.

Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse, hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából.
Jelen webshop bővített adatvédelmi tájékoztatója itt elérhető magyarul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az
illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

SZOLGÁLTATÁSOK
A megjelenített e-bookok. Minikurzusok és kurzusok kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre
vonatkozóan megjelenített árak euróban értendők, tartalmazzák a magyar törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

A megrendelt e-bookok, kurusok, minikurzusok, tanácsadás esetében a vételár megfizetését követően emailben juthat hozzá a termékhez. Szolgáltató kijelenti, hogy a kézbesítésért, így a küldemény elvesztéséért vagy hibás kézbesítéséért kártérítési kötelezettséggel nem tartozik. Szolgáltató a Felhasználó által megadott címre a terméket kézbesítettnek tekinti, amennyiben erről a Magyar Postától igazolást kap. Szolgáltató az ebookokat, kurzusokat, minikurzusokat kézbesítettnek tekinti, amikor az a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik. Megrendelő akkor tekinti a Felhasználó számára hozzáférhetővé váltnak az e-bookot, amikor azt a Felhasználó által megadott e-mail címre megküldte és azokkal kapcsolatban rendszer-hibaüzenetet nem kap. Amennyiben nem kapta meg 72 órán belül az online terméket – pl. e-bookot – tartalmazó e-mailt, ellenőrizze a spam mappáját, illetve postafiókja telítettségét! Ha bármely probléma merül fel a termék elektronikus kézhezvételével, úgy hívja az ügyfélszolgálatot a +36 30 821 5283 as telefonszámon.- Szolgáltató egyedi elbírálás alapján keres megoldást a problémára.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti
különbözőség miatt. Az egyes termékek vagy csomagok tartalmáról az Ügyfélszolgálat szívesen ad
tájékoztatást elérhetőségei valamelyikén.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a webshopban teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
Amennyiben hibás ár kerül a webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, az kötelmet nem keletkeztet és a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, viszont felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A rendelés menete
A webshopban kizárólag regisztrált Felhasználók vásárolhatnak. A regisztrációt a felső sarokban látható „fiók létrehozása” ikonra kattintva ejtheti meg. Kérjük töltse ki mind a négy mezőt: teljes név, e-mail, jelszó.
• A regisztrált Felhasználó a jobb felső „bejelentkezés” menüre kattintva bejelentkezik a webshopba és
megkezdi a vásárlást.
• Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár
tartalmát a jobb felső „kosár” ikonra kattintva. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék vagy
termékek darabszámát beállítja.
• Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás
folytatása” gombot. A kosár tartalma kijelentkezéskor is megmarad, kérjük ellenőrizze a webshopba
való visszatérésekor.
• Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A
„törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosárban lévő egyes termékeket vagy azok darabszámát
módosíthatja. Ha a kosár tartalma immáron végleges, kattintson a (rózsaszínű) vásárlás gombra.
• Felhasználó egy új oldalra jut, ahol a rendszer kitölti a már regisztrált adatokat. Felhasználó kiválasztja
a szállítási címet, majd a szállítási/számlázási/fizetési módot. Itt, ha bankkártyás fizetést választott.
azonnal be tudja írni a fizetéshez szükséges adatokat. Kövesse a rendszerutasítást.
• Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés áttekintése” gombra kattintva még egyszer
ellenőrizheti a megadott adatokat. A nyíllal egy lépéssel vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani
tudja a bevitt adatokat.
• Felhasználó a „megrendelés” (rózsaszínű) gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. Ekkor
megnyílik a PayPal fizetési ablak, amennyiben ezt a fizetési módot választotta. Kövesse a
rendszerutasítást.
• A felületen rendszerüzenet jelenik meg a megrendelés visszaigazolásáról.
• A webshop felületére jut vissza, ahol a nyíllal visszajut a termékekhez és tovább tud vásárolni.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap a Megrendelő által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét,
ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
A linket, jelszót és a számlát a Felhasználó e-mailcímére küldi ki Szolgáltató a vásárlástól számított legkésőbb 72 órán belül. A megvásárolt e-bookot Vásárló a linkre kattintva kapja meg oly’ módon, hogy azt a kiválasztott gépére letölti a „letöltés most” gombra kattintva.

A megnyitáshoz az e-mailben megkapott jelszó szükséges. Az e-book, kurzusok, minikurzusok minden egyes újranyitásához szükséges a jelszó, kérjük ezt jegyezze meg.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, így csomag esetén a csomagolási és kezelési költséget is. A számla elektronikus számla formájában kerül kiállításra.

Általános teljesítési határidő dologi termékek esetén a visszaigazolástól számított 30 napon belül. E-bookok, kurzusok, minikurzusok esetén 72 órán belül. Oktatások esetén az írásban rögzített paraméterek az irányadóak. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. Felhasználó póthatáridőt tűzhet vagy elállhat a megrendeléstől a korábban jelzett szabályok szerint.

Amennyiben Felhasználónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefonon vagy e-mailben magyarul, a megadott módon közölheti. Szolgáltató a panaszt megvizsgálja.

KELLÉKSZAVATOSSÁG
A fogyasztói tájékoztatás kellékszavatosságra illetve termékszavatosságra vonatkozó alábbi rendelkezései a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9.§ (3) bekezdés felhatalmazása alapján a Korm. rendelet 3. sz. mellékletének alkalmazásával készült.

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?
Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Fogyasztó – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 3 hónap, de legfeljebb egy év.

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
TERMÉKSZAVATOSSÁG Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja,
hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

ELÁLLÁSI JOG
Fogyasztó a megrendelt dologi termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket.
A fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján illetve jelen ÁSZF végén
találtható nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
Az elállási és visszaküldési jog kizárólag sértetlen csomagolású – tokban, zárócímkézve – termékekre
vonatkozik. Szolgáltató a zárócímke feltépésével kinyitott és ezáltal használatba vett termékeket, ill.
nyilvánvalóan használt termékeket nem vesz vissza.
A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség
viselését. A terméket a Szolgáltató képviselője, info@mannacoach.com kell visszaküldeni. Szolgáltató
kizárólag olyan termékeket ismer el visszaküldöttnek, melyet Szolgáltató átvett ill. – kétség esetén -, melyek átvételét Szolgáltató által a Fogyasztó hitelt érdemlően igazolni tudja.
Szolgáltató kijelenti, hogy a kézbesítésért, így a küldemény elvesztéséért vagy hibás kézbesítéséért kizárólag a fogyasztó által megbízott postai- vagy futárszolgálatok felelősek.
A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést, a Fogyasztó által a Szolgáltató részére előlegként fizetett euró bánatpénz címén Szolgáltatót illeti.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a termék felbontásából adódó anyagi kár megtérítését. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi vagy átadja a termék(eke)t.
A termék(ek) visszajuttatásának megszervezése és költsége Fogyasztót terheli.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, azonban a szállítási díj nem kerül visszatérítésre. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. A Felhasználó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak, illetve minden olyan elektronikus formában szolgáltatott termék esetén,
melynél (pl. e-bookok) a termék visszavonhatatlanul fogyasztó tulajdonába kerül.

A Fogyasztó a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben az elállási jogát nem
gyakorolhatja, így különösen:
– szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett,
előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének
teljesítését követően felmondási jogát elveszít,
– olyan nem előre gyártott termék esetén, melyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak
elő, vagy olyan termék esetében, melyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. ebook, kurzusok, minikurzusok) tekintetében,
amennyiben a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és a
Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A SZERZŐDÉSI JOGVISZONY FELBONTÁSA
A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.
A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel), Felek közös megegyezésével;
felmondással.
Az események megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani. Az online megrendelések esetén a megrendelés fizetés előtti törlésével a jogviszony automatikusan megszűnik.

Amennyiben az Ügyfél a díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a rendezvényen – az elállás feltételei érvényesek. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

A Szolgáltató jogosult okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül
visszautasítani, ilyen pl. bármely ellentét.
Amennyiben olyan előre nem látható és elháríthatatlan, vis maiorban leírt akadály következményeképpen,
amely a Megrendelő/résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen
szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen
veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés
megfelelően alkalmazandó mind adott Szolgáltatásra mint egészre, mind valamely részprogramra.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS
A jelen ASZFre a magyar jog, azon belül a mindenkor hatályos Ptk-ban és Fogyasztóvédelmi törvényben
foglalt rendelkezések az irányadók.
A Felhasználó a termékekkel, szolgáltatásokkal illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogásait az alábbi elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:
– telefon: + 30 30 821 5283
– vagy e-mail cím: hello@mannacoach.com
A Felhasználó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, mely a Szolgáltatónak, illetve a
Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személyenek a termék Felhasználó részére történő forgalmazásával, szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtásával illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A panaszkezelés nyelve a magyar. A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, mely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.

Bármely Fél köteles megkísérelni a közöttük a jelen ASZFel kapcsolatban felmerült vitás kérdések tárgyalások útján, közvetítővel történő rendezését. Az ilyen megoldás érdekében kezdeményezett első tárgyalást nem lehet elutasítani.
Felek ASZFel kapcsolatban felmerült valamennyi jogvita eldöntésére alávetik magukat békéltető testületi
közvetítői eljárásnak.
Közvetítői eljárás sikertelensége esetén, bármely vita elbírálására, amely a jelen szerződésből vagy azzal
összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a magyar állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Máltai Bíróság kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma egy és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.

Jelen ASZF verzió 2020.augusztus 30. napjától hatályos.

13
1.SZ. MELLÉKELT
„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett (vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és
elektronikus levelezési címének megjelölése)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (azaz a
szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése):
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:…”

A munkát élvezni is lehet

Bakalár Cernovar - Cseh Sör