Siker program szerződés

 

amely létrejött a Mentorált és Szilvia Gürtler (székhely: 18 Triq il-Watar, Ta’Xbiex, közösségi adószám: MT 2491-9212) mint Mentor Coach (továbbiakban Mentor), együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Mentor a Mentorált számára mentor- és coaching-szolgáltatást nyújt. A Siker mentorprogram részleteit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A szolgáltatás díja: az árszabás szerinti egyszeri díj + 5% sikerdíj a jelenlegi jövedelemhez mért növekményre vetítve, amit Felek 2 alkalommal, félévente közösen egyeztetnek.

Lehetőség van részletfizetésre az alábbiak szerint: a Sikerprogram alapdíja 10 alkalommal egyenlő részletben + 5 % sikerdíj, ami félévkor és év végén kerül elszámolásra, a jelenlegi jövedelemhez mért növekményre vetítve.

A Siker program díja nem visszatéríthető. A sikerdíj részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Mentorált jogosult az első hónap után döntést hozni az együttműködés folytatásáról. Amennyiben a megszakítás mellett dönt, úgy további fizetési kötelezettsége az első hónap díjának kifizetésén kívül nem keletkezik. Amennyiben a folytatás mellett dönt, úgy kötelezettséget vállal a 12 hónapos folyamatos együtt munkára, és  jelen szerződésben rögzítettek maximális betartására.

Ha Mentor előre nem látható akadályoztatás miatt nem tudja ellátni feladatát, köteles a Mentoráltat az elvárható legkorábbi időpontban értesíteni, az elmaradt alkalmat pótolni.

Jelen szerződés alapján létrejött jogviszony a program rendelésétől számított legfeljebb 12 hónapig tart. Ezen időtartamon belül a jogviszony a Mentor és a Mentorált kapcsolatfelvételének a Siker program online felületén történő rögzítésével kezdődik.

Mentorálás módja: zoom felületen, emailben vagy más online módon folytatott kommunikáció.

Mentorált a Mentoráláshoz kapcsolódóan az alábbi kötelezettségeket teljesíti:

  • a tőle elvárható legjobb tudással és hozzáállással részt vesz a program minden képzési, mentor és coaching elemén, a kiadott feladatokat elvégzi

· áttekinti, kiegészíti a Mentorálási alkalmakról a Mentor által készített Mentorálási naplót, szükség esetén kérdést tesz fel a Mentornak, a Mentorálási alkalmak között aktív tanulási és önképzési tevékenységet folytat a Mentor útmutatása szerint

· a Mentoráláshoz szükséges további képzésben és csoportos programokon a Siker program kiírása szerint részt vesz

· a program online felületén folyamatosan végzi a Mentorálás dokumentálását, a mentori találkozókkal kapcsolatos információkat ezen platformon a találkozást követő 3 (három) napon belül rögzíti

·  jogosult rendszeresen részt venni a Mentor klubrendezvényein (MannaClub)

· Mentorral együttműködik az Egyéni Fejlesztési Tervének elkészítésében és megvalósításában

· elvégzi a Mentorálás lezárásakor a szükséges önértékeléseket és értékeléseket

A Mentorált Személyt a Mentorprogram keretében a Mentoráláshoz kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg:

· jogosult a jelen szerződésben foglaltak szerinti Mentorálásban részt venni

· jogosult indokolás mellett a személyét érintő lényeges körülmény vagy élethelyzet változás esetén a Mentorálás lezárását kezdeményezni.

A Mentor a Mentorprogram keretében a Mentoráláshoz kapcsolódóan az alábbi kötelezettségeket vállalja:

· a program folyamata során biztosítja a Mentor online jelenlétét

· biztosítja a Mentorált számára a hozzáférést a Mentorprogram online felületéhez és a szükséges elektronikus tartalamakhoz.

1. sz. melléklet

A program felépítése

  1. Útmutató csomag: 3 * 30 perc egyéni coaching (értéke: 139 EUR)
  2. Duplázó program: 5 alkalom csoportos program + 2*30 perc egyéni mentorálás (értéke: 389 EUR)
  3. Emelkedj program: 6 alkalom csoportos program + 3*30 perc egyéni mentorálás (értéke: 650 EUR)
  4. A program kezdetététől folyamatosan, összesen 22 alkalommal 1 órás személyes coaching vagy mentorálás (értéke: 2200 EUR)
  5. MannaClub Extra éves tagság (értéke: 250 EUR)

A program teljes értéke: 3628 Eur

2. sz. melléklet

Sikerdíj

A sikerdíj az elért pénzügyi cél teljesítése után a Mentornak járó díj.

A pénzügyi cél 1.000.000 Ft felett kell, hogy legyen.

A pénzügyi teljesítések félévente kerülnek elszámolásra.  A sikerdíj a következő képlet alapján kerül kiszámításra:  (jelenlegi jövedelemhez viszonyított bevétel növekedés összege x időszak) x 0,05 = fizetendő jutalék.

(példa: jelenlegi jövedelem: 1 Mio Ft/hó, elért jövedelem 3 Mio Ft/hó, a félév alatt összesen 10 Mio Ft növekmény. Fizetendő sikerdíj: 500 E Ft.)

Mentorált kifejezetten elfogadja a sikerdíj feltételeit, és vállalja, hogy a Siker program kezdetétől elsőként fél év, majd egy év elteltével nyitottan és őszintén megmutatja a bevételi elszámolásait. A sikerdíj meg nem fizetése a program automatikus megszakítását vonja maga után.

Mentor kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben fél év alatt nem sikerül növekményt generálnia Mentorált életében, úgy részére sikerdíj nem jár.

A munkát élvezni is lehet

Bakalár Cernovar - Cseh Sör